Samen met andere christenen geloven wij in de drie-enige God, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij geloven in één God, de Almachtige, die de volmaakte Vader is. Hij is de Schepper van hemel en aarde; van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

Wij geloven in de Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God. Hij is in gehoorzaamheid aan de Vader uit de hemel naar de aarde afgedaald om ons mensen van de eeuwige ondergang te redden.

Jezus is door de Heilige Geest uit de maagd Maria geboren. Zo is Hij mens geworden en heeft in onze plaats geleden en is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Jezus is in onze plaats gestorven, begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag is Hij weer opgestaan uit de dood zoals staat in de Schriften.

Jezus is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader. Vanwaar Hij in koninklijke heerlijkheid zal terugkomen om te oordelen over de levenden en de doden. Aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen.

Wij geloven in de vergeving van zonde enkel en alleen door genade; door geloof in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis op Golgotha.

Wij geloven in de doop door onderdompeling na bekering, belijdenis van zonde en het uitspreken van de wil om Jezus gehoorzaam te volgen in leer en leven.

Wij geloven in de Heilige Geest, die door de Vader en de Zoon gezonden is. Die na Pinksteren Jezus vertegenwoordigd op aarde en woont in de gelovige. Door inwoning van de Heilige Geest kan de mens in relatie met God de Vader leven.

De Heilige Geest zal ons toerusten met zijn vrucht en gaven, krachten, wijsheid en alles wat we nodig hebben om tot eer van God te leven en zijn wil te doen.

De Heilige Geest zal alle gelovigen één in Christus maken om als gemeenschap Zijn lichaam te vertegenwoordigen waarvan Christus het hoofd is. Ook leidt de Heilige Geest ons om de bijbel, Gods woord, te verstaan.

Wij geloven dat de bijbel in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke vorm het Woord van God is. Gods Woord is gezaghebbend over alle aspecten van het leven, zowel van de gemeente als van de individuele gelovige. Gods Woord is in die zin het uitgangspunt van al ons handelen.

Wij zien uit naar de wederkomst van Jezus, waarbij de gelovigen met Hem verenigd worden en eeuwig bij Hem zijn.